Algemene leveringsvoorwaarden webshop Bedrukkenmondkapjes.nl:

1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bedrukkenmondkapjes.nl zijn deze voorwaarden van toepassing
1.2. Door een bestelling bij Bedrukkenmondkapjes.nl te plaatsen gaat u akkoord met de in artikel 1.1 genoemde voorwaarden.
1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan cq printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.
1.4. Bedrukkenmondkapjes.nl is een onderdeel van Mutando non Mutor B.V.

2.Bestellingen
2.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.
2.2. Alle aanbiedingen van Bedrukkenmondkapjes.nl gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is afgeleverd.

3. Betaling
3.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de website vooraf te worden betaald.
3.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.
3.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 30 dagen worden terugbetaald.
3.5. Verzendkosten worden nimmer terugbetaald.
3.6. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay.

4.Levering
4.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Bedrukkenmondkapjes.nl zal geaccepteerde bestellingen in beginsel binnen 48 uur uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland geschiedt.
4.2. Wat maakt je mooi bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven.
4.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Bedrukkenmondkapjes.nl, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 5.

5. Retourzending
5.1. Voor alle leveringen geldt een retourtermijn van zeven (7) werkdagen waarbinnen een artikel kan worden geretourneerd aan Bedrukkenmondkapjes.nl.
5.2. Retourneren is alleen mogelijk bij beschadigingen aan de producten.
5.3. Gepersonaliseerde items zoals mondkapjes met een persoonlijke bedrukking kunnen niet worden geretourneerd.
5.4. Artikelen kunnen binnen de termijn zonder verplichting doch alleen na voorafgaande melding aan Bedrukkenmondkapjes.nl worden geretourneerd.
5.5. De retourtermijn gaat in op de dag van feitelijke aflevering van het artikel namens Bedrukkenmondkapjes.nl.
5.6. Artikelen die u in afwijking van de instructies die door of namens Bedrukkenmondkapjes.nl zijn gegeven opstuurt, worden in beginsel niet geaccepteerd. De vervoerskosten van de retourzending komen alsdan voor uw rekening.

6. Privacy
6.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van Bedrukkenmondkapjes.nl. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen en/of die van door ons geselecteerde derden.
6.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door Bedrukkenmondkapjes.nl, in de registratie worden verwerkt.

7. Slotbepalingen
7.1. De administratie van Bedrukkenmondkapjes.nl wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.
7.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Bedrukkenmondkapjes.nl geen aansprakelijkheid.
7.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8: Inbreuk op rechten van derden
De klant staat er jegens Bedrukkenmondkapjes.nl voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Bedrukkenmondkapjes.nl alle schade en nadeel die Bedrukkenmondkapjes.nl lijdt indien en doordat het door Bedrukkenmondkapjes.nl geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Bedrukkenmondkapjes.nl tegen aanspraken van derden op dit punt. Bedrukkenmondkapjes.nl heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.